ประวัติ "พิชัย ชุณหวชิร" รมว.คลังคนใหม่ จากกุนซือนายกฯ สู่ครม.เศรษฐา 1/1

Home » ประวัติ "พิชัย ชุณหวชิร" รมว.คลังคนใหม่ จากกุนซือนายกฯ สู่ครม.เศรษฐา 1/1

ประวัติ “พิชัย ชุณหวชิร” รมว.คลังคนใหม่ จากกุนซือนายกฯ สู่ครม.เศรษฐา 1/1 ประวัติการทำงานโชกโชน

จากกรณีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี โดย นายพิชัย ชุณหวชิร เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งเดิมตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คือ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

ประวัติพิชัย ชุณหวชิร 

นายพิชัย ชุณหวชิร เกิด 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492 ปัจจุบันอายุ 75 ปี เป็นนักธุรกิจเเละนักการเมืองชาวไทย เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นประธานกรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง อาทิ กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และปัจจุบันนายพิชัยยังดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรธุรกิจ อาทิ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • จบปริญญาโท บริหารธุรกิจจาก Indiana University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผ่านการอบรมหลักสูตรสำคัญ ๆ ดังนี้

 • อบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 13 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 49/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 143/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ได้รับประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 5 (วตท. 5) สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน และตำแหน่งสำคัญ

 • ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คนที่ 18
 • กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน
 • ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP)
 • ควบตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) โดยมีข้อมูลการถือหุ้นอยู่จำนวน 450,000 หุ้น สัดส่วน 0.03268% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • กรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ
 • กรรมการคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย รองประธานกรรมการ
 • คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานสมาพันธ์มวยสากลแห่งทวีปเอเชีย (ASBC)

เส้นทางสู่การเมือง พิชัย ชุณหวชิร

ชื่อพิชัย ชุณหวิชร ปรากฏในสนามการเมืองเพื่อไทยครั้งแรก เมื่อ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 28 ระบุไว้ในเอกสารของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่าเป็น 1 ในจำนวนพยานปากสำคัญ ในคดีจำนำข้าว ในช่วงกลางปี 2557

“พยานผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณวุฒิ เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านบัญชีและเป็นพยานบุคคลภายนอก มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า แต่ได้เสียสละยอมมาให้ปากคำ เพื่อให้เกิดความเที่ยงธรรมในการวินิจฉัยของ คณะกรรมการป.ป.ช.” นางสาวยิ่งลักษณ์ ระบุในเอกสารที่นำเสนอ ป.ป.ช.

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ