โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายทหาร-นายตำรวจ ราชองครักษ์ จำนวน 60 นาย

Home » โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายทหาร-นายตำรวจ ราชองครักษ์ จำนวน 60 นายราชกิจจาฯ เผยแพร่ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายทหารสัญญาบัตร-นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร เป็นราชองครักษ์ จำนวน 60 นาย

วันที่ 24 ธ.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. 2495

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ จำนวน 60 นาย (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

อ่านประกาศฉบับเต็ม

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายทหารสัญญาบัตร-นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร เป็นราชองครักษ์ จำนวน 60 นาย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายทหารสัญญาบัตร-นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร เป็นราชองครักษ์ จำนวน 60 นาย

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ