มูลนิธิราชประชาฯ เชิญ ถุงพระราชทาน มอบราษฎรชาวพิจิตรที่ประสบวาตภัย

Home » มูลนิธิราชประชาฯ เชิญ ถุงพระราชทาน มอบราษฎรชาวพิจิตรที่ประสบวาตภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวพิจิตร โปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญ ถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภค บริโภค มอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย มีทั้งผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ บ้านพัง ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร 3 ตำบล กว่า 408 หลังคาเรือน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอสามง่าม 3 ตำบล ประกอบด้วยตำบลรังนก ตำบล ตำบลเนินปอ และตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 16 หมู่บ้าน 408 หลังคาเรือน

โดยมีนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพิจิตร นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนที่ประสบวาตภัย ณ ศาลาการเปรียญวัดเนินปอ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์วาตภัย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวให้ประชาชนรับทราบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อน ให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ ทรงให้ติดตามช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจ ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ไปเยี่ยมเยียนประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลเนินปออีกด้วย

นอกจากนี้ ที่ศาลาการเปรียญวัดเนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ และว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา

เดินทางมาเยี่ยมเยียนและมอบเงินช่วยเหลือ พร้อมทั้งให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ประสบเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้ มีการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในเบื้องต้น โดยมอบเงินเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต รายละ 10,000 บาท รวม 7 ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บ รายละ 3,000 บาท รวม 18 ราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ