มท.เตรียมเปิดสอบ ปลัดอำเภอรุ่นใหม่ วัดความรู้ประวัติศาสตร์ ต้องภูมิใจในความเป็นไทย

Home » มท.เตรียมเปิดสอบ ปลัดอำเภอรุ่นใหม่ วัดความรู้ประวัติศาสตร์ ต้องภูมิใจในความเป็นไทย
มท.เตรียมเปิดสอบ ปลัดอำเภอรุ่นใหม่ วัดความรู้ประวัติศาสตร์ ต้องภูมิใจในความเป็นไทย

กรมการปกครอง รับลูก มท.1 สอบปลัดอำเภอรุ่นใหม่ ต้องวัดความรู้วิชาประวัติศาสตร์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 66 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย และ โฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กรมการปกครองจะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยจะเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 27 พ.ย. – 20 ธ.ค. 66 ตลอด 24 ชม. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

สำหรับปีงบประมาณ 2567 นั้น มีอัตราตำแหน่งปลัดอำเภอว่างทั้งสิ้น 100 อัตรา ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการสอบได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์ของกรมการปกครอง ส่วนการสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบจะดำเนินการผ่านเว็บไซต์ http://job.dopa.go.th ต่อไป

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ผู้จะสมัครสอบปลัดอำเภอต้องผ่านทั้งคุณสมบัติทั่วไป อาทิ เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่มีลักษณะต้องห้าม เช่น เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นคนไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา ยกเว้นเป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบรับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานของรัฐ เป็นต้น

ตลอดจนมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขารัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) หรือนิติศาสตร์ และผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภายในวันปิดรับสมัคร คือ 20 ธ.ค. 66

นอกจากนี้ จะมีการนำหลักเกณฑ์จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ สร้างจิตสํานึกความเป็นไทย” ที่กระทรวงมหาดไทยได้ลงนามร่วมกับอีก 7 หน่วยงาน ของ 4 กระทรวง 1 องค์กรอิสระ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 66 มาเป็นเกณฑ์ในการสอบคัดเลือกด้วย อาทิ จะมีการสอบวัดความรู้ในวิชาประวัติศาสตร์ การกำหนดคุณลักษณะผู้เข้ารับตำแหน่ง ต้องเป็นผู้ที่มีจิตสำนึก ภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม มีค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองและสถาบันสำคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประพฤติตนตามรอยพระยุคคลบาท เป็นต้น

พร้อมกันนี้ กรมการปกครองเน้นย้ำเรื่องการดำเนินการสอบด้วยความโปร่งใส หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้แข่งขันให้ได้รับขึ้นบัญชีหรือมีพฤติการณ์ทำนองเดียวกัน โปรดอย่าได้หลงเชื่อเด็ดขาด

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ