ภูเก็ต ซุปเปอร์ยอร์ช เซ็ง วิ่งคนเหล็กไทย ยกเลิกกะทันหัน

Home » ภูเก็ต ซุปเปอร์ยอร์ช เซ็ง วิ่งคนเหล็กไทย ยกเลิกกะทันหันภูเก็ต ซุปเปอร์ยอร์ช มารีนา โอดเสียหายหนัก หลังสนับสนุนงบจัดแข่ง “คนเหล็กไทย” ผู้รับจัดฯ แจ้งยกเลิกจัดงานกะทันหัน อ้างเหตุนักกีฬาไม่เป็นไปตามเป้า

บริษัท ภูเก็ต ซุปเปอร์ยอร์ช มารีน่า จำกัด ได้ทำเอกสารเปิดผนึกชี้แจงกับผู้สื่อข่าว โดยเนื้อหาระบุว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ AGT ร่วมกับสมาคมกีฬาไตรกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันไตรกีฬาระยะไกล “คนเหล็ก ไทย” ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2566 ที่จะถึงนี้

นอกจากทางบริษัท ภูเก็ต ซุปเปอร์ยอร์ช มารีน่า จำกัด จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันแล้ว ยังได้สนับสนุนพื้นที่ในการจัดงานด้วย เพื่อต้องการจะให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวโดยใช้กีฬาเป็นสื่อนำในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักกีฬาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อให้เดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อนในจังหวัดภูเก็ต สร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนเป็นการพัฒนากีฬาไตรกีฬาให้เป็นที่รู้จักและให้ได้รับความนิยม รวมถึงการพัฒนานักกีฬาไทยให้มีความสามารถทัดเทียมนานาชาติ สามารถเป็นตัวแทนทีมชาติได้ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตผ่านการแข่งขันไตรกีฬา และสามารถกำหนดเป็นปฎิทันการแข่งขันของแต่ละปีด้วย
อย่างไรก็ตามภายหลังการจัดงานแถลงข่าวดังกล่าวแล้ว บริษัท ภูเก็ต ซุปเปอร์ยอร์ช มารีน่า จำกัด ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนได้มอบเงินจำนวน 500,000 บาท ให้แก่สมาคมกีฬา ไตรกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดงานดังกล่าว และในการเตรียมการจัดงานดังกล่าวนั้น บริษัท ภูเก็ต ซุปเปอร์ยอร์ชฯ ยังได้ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดงานด้วยดีตลอดมา รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Video presentation เพิ่มเติมให้กับตัวแทนสมาคมกีฬา ไตรกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท และยังสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดงานเป็นเงินอีกกว่า 100,000 บาทเศษ

ต่อมาเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 เพื่อให้การจัดงานบรรลุผลสำเร็จของการจัดการแข่งขัน บริษัท ภูเก็ต ซุปเปอร์ยอร์ช มารีน่า จำกัด จึงได้ลงนามทำสัญญาจ้างจัดกิจกรรมแข่งขันไตรกีฬา และทวิกีฬา กับบริษัท เอสเซ็น สปอร์ต จำกัด ซึ่งมีฐานะเป็นตัวแทนสมาคมกีฬา ไตรกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้บริหารบริษัทฯ ดังกล่าว และมีตำแหน่งเป็นคณะกรรมการของ AGT ซึ่งเป็นผู้บริหารสมาคมกีฬาไตรกีฬาแห่งประเทศไทย ด้วย โดยมีข้อตกลงจะสนับสนุนค่าจ้างเป็นเงินอีก 500,000 บาท

จากการสนับสนุนและให้ความร่วมมือดังกล่าว บริษัท ภูเก็ต ซุปเปอร์ยอร์ช มารีน่า จำกัด คาดหมายว่าคณะทำงานการจัดการแข่งขันจะดำเนินการเพื่อให้การแข่งขันสำเร็จด้วยดี และสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดภูเก็ต โดยบริษัทฯ ได้ติดต่อประสานงานโรงแรมที่พัก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักกีฬาและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาชมการแข่งขันตลอดมา และได้ติดตามความคืบหน้าในการเตรียมการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง

กระทั่งวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 ตัวแทนของ บริษัท ภูเก็ต ซุปเปอร์ยอร์ช มารีน่า จำกัด ได้รับแจ้งจากประธานคณะกรรมการ เอจ กรุ๊ป ไทยแลนด์ ไตรแอทลอน โดยสมาคมกีฬา ไตรกีฬาแห่งประเทศไทย มีหนังสือแจ้งยกเลิกการจัดการแข่งขันไตรกีฬาระยะไกล “คนเหล็ก ไทย” ที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2566 ดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่า มีนักกีฬาให้ความสนใจและสมัครมาน้อยมากไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และในวันเดียวกันนั้น กรรมการผู้มีอำนาจบริษัท เอสเซ็น สปอร์ต จำกัด ในฐานะตัวแทนสมาคมกีฬา ไตรกีฬาแห่งประเทศไทย และในฐานะคณะกรรมการของ AGT ซึ่งเป็นผู้บริหารสมาคมกีฬา ไตรกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือแจ้งของดการจัดการแข่งขันเช่นกัน

ทางบริษัท ภูเก็ต ซุปเปอร์ยอร์ช มารีน่า จำกัด ขอเรียนว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนการจัดการแข่งขันไตรกีฬาระยะไกล “คนเหล็ก ไทย” ดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์อันเป็นสาธารณกุศล ดังที่ได้เรียนมาข้างต้น แต่จากการร่วมงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่า คณะทำงานไม่มีความพร้อม และขาดการประชาสัมพันธ์ ทั้งระบบสื่อออนไลน์ และการจัดทำป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียง ไม่สอดคล้องกับงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุน และบริษัทฯ ไม่ได้รับความร่วมมือในการประสานงาน
เพื่อจัดเตรียมกิจกรรมและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน และบุคลากรเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดงาน รวมทั้งไม่ได้จัดเตรียมแผนงานในการจัดการแข่งขัน เมื่อมีการทวงถามจากบริษัทฯ ทางผู้รับจัดงานบอกว่า จะมาแจ้งความคืบหน้า แต่กลับมาบอกยกเลิกการจัดการแข่งขันแทน โดยไม่มีเหตุอันควร สร้างความเสียหาย และชื่อเสียงแก่บริษัทฯ เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังส่งผลให้ผู้ร่วมสนับสนุนรายอื่นๆ รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ขาดความเชื่อมั่นไปด้วย

นอกจากนี้จากการยกเลิกการจัดการแข่งขันดังกล่าว ทางคณะผู้บริหารของบริษัท ภูเก็ต ซุปเปอร์ยอร์ช มารีน่า จำกัด ได้ปรึกษาต่อนายวิจิตร สิทธินาวิน นายกสมาคมกีฬาไตรกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งนายกสมาคมฯ ได้แจ้งว่า ทางสมาคมกีฬาไตรกีฬาแห่งประเทศไทย รับทราบเพียงว่า บริษัทฯ ได้มอบเงินสนับสนุนให้สมาคมฯ 500,000 บาท และได้มอบเงินจำนวนดังกล่าวให้คณะทำงานเพื่อจัดการแข่งขันแล้ว และเงินจำนวนดังกล่าวเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันแล้ว

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ