ครม.เคาะเพิ่ม 3 คดี เป็นคดีพิเศษ ยาเสพติด-หนี้นอกระบบ-สื่อลามกอนาจารเด็ก

Home » ครม.เคาะเพิ่ม 3 คดี เป็นคดีพิเศษ ยาเสพติด-หนี้นอกระบบ-สื่อลามกอนาจารเด็กครม. เคาะเพิ่ม คดียาเสพติด คดีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา คดีสื่อลามกอนาจารเด็ก เป็นคดีพิเศษ เหตุ พร้อมยกเลิก 2 คดีความผิดเกี่ยวกับสุราและยาสูบ

วันที่ 13 ก.ย.2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม. อนุมัติหลักการ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ

มีสาระสำคัญ เป็นการปรับเพิ่มและยกเลิกคดีความผิดทางอาญาที่ต้องดำเนินการสืบสวนและสอบสวน ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ จากร่างกฎกระทรวงที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาแล้วให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

โดยคณะกรรมการคดีพิเศษได้เห็นชอบ ดังนี้ ให้คงคดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายรวม 3 ฉบับ เป็นคดีพิเศษ ได้แก่ คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยา และคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร

เพิ่มเติมคดีความผิดทางอาญาตามกฎหมาย รวมอีก 3 ฉบับ เป็นคดีพิเศษ ได้แก่ คดีความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา และคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก และได้ยกเลิกคดีความผิดทางอาญาตามกฎหมาย 2 ฉบับ เป็นคดีพิเศษ คือ คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสุราและคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ

สาเหตุที่ยังให้คงคดีความผิดเกี่ยวกับเครื่องสำอาง ยา และอาหาร เป็นคดีพิเศษ เนื่องจากพบว่า การกระทำความผิดเกี่ยวกับเครื่องสำอาง ยา และอาหาร ที่เกิดโดยการปลอมผลิตภัณฑ์ ซึ่งละเมิดสิทธิผู้บริโภค นำวัตถุต้องห้ามมาใช้เป็นส่วนผสม ใช้สถานที่ผลิตไม่มีมาตรฐาน นำเทคโนโลยีมาใช้โฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลและใช้สื่อดิจิทัลในการกระทำความผิดในช่องทางต่างๆ รวมทั้งมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ยา และอาหาร ให้มีศักยภาพแข่งขันระดับสากล ทั้งการผลิต การนำเข้า หรือการขาย

ส่งผลให้คดีความผิดในกลุ่มนี้ มีจำนวนผู้เสียหายเป็นวงกว้าง และส่งผลให้การป้องกันและปราบปรามมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น อาจเกิดอันตรายแก่ประชาชน มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศและระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เป็นคดีพิเศษ

ส่วนการให้เพิ่มเติมคดีความผิดทางอาญา 3 ฉบับ เป็นคดีพิเศษ ได้แก่ คดียาเสพติด เนื่องจากรัฐบาลมุ่งเน้นนโยบายปราบปรามยาเสพติด และกระทรวงยุติธรรม ได้มอบนโยบายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีบทบาทปราบปรามยาเสพติด และใช้มาตรการริบทรัพย์สินเครือข่ายค้ายาเสพติดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

คดีเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ที่ให้เป็นคดีพิเศษ เนื่องจากปัญหาหนี้นอกระบบนำไปสู่อาชญากรรมประเภทอื่น โดยผู้ให้กู้ยืมเงินมักเป็นองค์กรอาชญากรรมที่แบ่งหน้าที่กันทำ และมักใช้วิธีทวงหนี้ ข่มขู่ บังคับ หรือใช้ความรุนแรง บางครั้งอาจรวมกลุ่มกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ จึงมีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อน

คดีสื่อลามกอนาจารเด็ก ที่ให้เป็นคดีพิเศษ เนื่องจาก ปัญหาสื่อลามกอนาจารเด็กใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ ทำให้เด็กสามารถรับรู้ เข้าถึง และเผยแพร่สิ่งต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อเด็กโดยตรง ทำให้เด็กถูกล่อลวงหรือชักจูงให้ตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งเป็นอาชญากรรมต่อเด็กรูปแบบใหม่ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และมีพฤติกรรมที่สลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ และพบว่าการครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก มีส่วนสัมพันธ์กันกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็กและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในรูปแบบอื่น เช่น การกระทำชำเรา การกระทำอาจาร

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ