กกต.มีมติรับรอง 200 สว. ชุดใหม่แล้ว บัญชีสำรองอีก 100 คน เช็กเลยมีใครบ้าง

Home » กกต.มีมติรับรอง 200 สว. ชุดใหม่แล้ว บัญชีสำรองอีก 100 คน เช็กเลยมีใครบ้าง
กกต.มีมติรับรอง 200 สว. ชุดใหม่แล้ว บัญชีสำรองอีก 100 คน เช็กเลยมีใครบ้าง

เปิดรายชื่ออย่างเป็นทางการ หลัง กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา สว. 200 คน และบัญชีสำรอง 100 คน

วันนี้ (10 ก.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. แถลงข่าวว่า หลังจากเลือก สว.ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. ตามกฎหมายระบุว่า กกต. รอไว้ไม่น้อยกว่า 5 วัน หากเห็นว่ามีการเลือกอย่างสุจริต เที่ยงธรรม เป็นไปตามกฎหมาย จึงประกาศได้

สำหรับการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย ตามพรป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. กกต.ได้รวบรวมกลุ่มความผิด 3กลุ่ม คือ 1.คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม 2.กระบวนการเลือกสว.ระดับอำเภอ จังหวัด ประเทศ วันที่ 9,16,26 มิ.ย. และ3. ที่ว่าด้วย ความไม่สุจริต เที่ยงธรรม หรือสังคมใช้คำว่า จัดตั้ง บล็อกโหวต ฮั้ว

นายแสวง กล่าวว่า กกต.ให้ใบเหลือง ระงับสิทธิสมัครชั่วคราว 89 ใบ ในเรื่องของคุณสมบัติ กกต.ให้ไปส้ม 1 ใบ จากเรื่องร้องเรียนที่มีมาถึง กกต. เกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

นอกจากนี้ มี 47 เรื่อง ที่ว่าด้วยการจัดตั้ง ฮั้ว บล็อกโหวต กกต.รวบรวมพยานหลักฐานได้พอสมควร ลักษณะที่รวบรวมมา มีทั้งขบวนการ ที่ต้องใช้พยาน หลักฐาน ทางวิทยาศาสตร์มายืนยัน ได้ขอความร่วมมือจากสตช. ดีเอสไอ ปปง.เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบว่า การเลือกสว.ไม่สุจริต อย่างไรก็ดีในส่วนของคดีผู้สมัครร้องศาลฎีกา ได้จบไปหมดแล้ว ถือว่าการเลือก เป็นไปโดยชอบ

ส่วนความไม่สุจริต เที่ยงธรรม เมื่อมีคำร้องมายังกกต. ก็ได้รับเป็นสำนวน กำลังรวบรวมพยาน หลักฐาน ข้อมูลในวันนี้ ยังไม่พอเพียงบอกว่า เขากระทำความผิด เพราะต้องไปรวบรวมพยาน หลักฐาน เพิ่มเติม จึงบอกไม่ได้ว่า การเลือกสว.ไม่สุจริต เที่ยงธรรม การนำหลักฐานนำสู่ศาลฎีกา ต้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า การเลือกไม่สุจริต เที่ยงธรรม โดยกระบวนการพิสูจน์ ให้ความเป็นธรรมในการแก้ข้อกล่าวหา

“ด้วยเหตุดังกล่าว วันนี้ 10 ก.ค. กกต.พิจารณาแล้วเห็นว่า การเลือก สว. เป็นไปด้วยความถูกต้อง สุจริต เที่ยงธรรม จึงมีมติประกาศผลการเลือก สว. ของแต่ละกลุ่มทั้ง 20 กลุ่ม ผู้ได้ลำดับ 1-10 ของแต่ละกลุ่ม เป็น สว. และลำดับ 11-15 ของแต่ละกลุ่ม เป็นบัญชีสำรอง

ยกเว้นกลุ่ม 18 ที่กกต.ได้ระงับสิทธิชั่วคราว ของผู้ได้รับเลือก 1-10 จึงเลื่อนลำดับที่ 11 ไปอยู่ลำดับ 10 แทน ทำให้มีบัญชีสำรองเหลือ 4 คน สรุปคือ กกต.มีมติเห็นชอบ ประกาศ สว.ครบ 200 คน เพื่อจะได้เปิดสภาฯ ได้

ผู้รับประกาศ 200 คนให้มารับหนังสือรับรอง สว. เพื่อเป็นหลักฐานไปรายงานตัววันที่ 11-12 ก.ค. เวลา 8.30-16.30 น. เพื่อนำไปรายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อไป” นายแสวง กล่าว

ผู้ได้รับเลือกเป็น สว. กลุ่ม 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง

1.พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์
2.นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
3.นายมงคล สุระสัจจะ
4.นายธวัช สุระบาล
5.นายวร หินดี
6.พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา
7.พล.ท.สุกิจ ทั่งทอง
8.นายอภิชาติ งามกมล
9.พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร
10.นายอภินันท์ เผือกผ่อง

สำรอง ได้แก่ 1.พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล 2.นายภิญโญ ประกอบผล 3.พ.อ.ไพบูลย์ พัสดร 4.พล.อ.นุชิต ศรีบุญส่ง 5.นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ

ผู้ได้รับเลือกเป็น สว. กลุ่ม 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

1.พล.ต.ท.บุญจันทร์ นวลสาย
2.พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร
3.นายเศก จุลเกสร
4.นายสืบศักดิ์ แววแก้ว
5.พล.ต.ต.สุนทร ขวัญเพ็ชร
6.พ.ต.ท.สุริยา บาราสัน
7.นายบุญส่ง น้อยโสภณ
8.นายฉลอง ทองนะ
9.พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง
10.พล.ต.ท.วันไชย เอกพรพิชญ์

สำรองได้แก่ 1.นายอุลิช ดิษฐประณีต 2.พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว 3.นายชำนาญพัฒน์ หาญแก้ว 4.นายพงศกรณ์ ตั้งกิตติ์ตระกูล 5.น.ส.วิยะดา มุ่งผล

ผู้ได้รับเลือกเป็น สว. กลุ่ม 3 กลุ่มการศึกษา

1.นายอัษฎางค์ แสวงการ
2.นายสมทบ ถีระพันธ์
3.นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว
4.นายสุเทพ สังข์วิเศษ
5.นายโสภณ ผาสุข
6.นายสามารถ รังสรรค์
7.นายนิฟาริด ระเด่นอาหมัด
8.นายสุทิน แก้วพนา
9.นายปริญญา วงษ์เชิดขวัญ
10.นายกมล รอดคล้าย

สำรองได้แก่ 1.นางอรทัย มูลคำ 2.น.ส.จิตรา พีชะพัฒน์ 3.นายธนชน มุทาพร 4.นายบุญรักษ์ ยอดเพชร 5.นายสมจิต สุวรรณบุษย์

ผู้ได้รับเลือกเป็น สว. กลุ่ม 4 สาธารณสุข 

1.นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล
2.นายสมบูรณ์ หนูนวล
3.นายบุญชอบ สระสมทรัพย์
4.นางนงลักษณ์ ก้านเขียว
5.นายฤชุ แก้วลาย
6.นางพลินจิต ขันแก้ว
7.นายวันชัย แข็งการเขตร
8.นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ
9.น.ส.วิธาวีร์ ประทุมสวัสดิ์
10.นายวีระพันธ์ สุวรรณนามัย

สำรองได้แก่ 1. นายชัยรัตน์ ธรรมสุภาพงศ์ 2.นายประชา กัญญาประสิทธิ์ 3.นางศิรินทร สนธิศิริกฤตย์ 4.นายสุชาติ เอื้อพันธุ์พงศ์ 5.นายไพโรจน์ บุญศิริคำชัย

ผู้ได้รับเลือกเป็น สว. กลุ่ม 5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก 

1.นายสมศักดิ์ จันทร์แก้ว
2.น.ส.อมร ศรีบุญนาค
3.นางปวีณา สาระรัมย์
4.นายสมชาย นุ่มพูล
5.นายพิมาย คงทัน
6.นายสาลี สิงห์คำ
7.นางกัลยา ใหญ่ประสาน
8.นายเดชา นุตาลัย
9.น.ส.นิชาภา สุวรรณนาค
10.นายชูชาติ อินสว่าง

สำรองได้แก่ 1.นายทรงพลพู ลสวัสดิ์ 2.นายมนัส ไหวพริบ 3.น.ส.ณัฐนันท์ ทองดีวงศ์ 4.นายโกเมท เกิดสมบัติ 5.นายธนกฤต ทองเต็ม

ผู้ได้รับเลือกเป็น สว. กลุ่ม 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง 

1.นายเตชสิทธิ์ ชูแก้ว
2.นายวิรัตน์ ธรรมบำรุง
3.น.ส.มาเรีย เผ่าประทาน
4.นายยะโก๊ป หีมละ
5.นายนิสิทธิ์ ปนกลิ่น
6.นายจรุณ กลิ่นตลบ
7.นายธนกร ถาวรชินโชติ
8.นายโชติชัย บัวดิษ
9.นายอิสระ บุญสองชั้น
10.นายเศรณี อนิลบล

สำรองได้แก่ 1.นายสมศักดิ์ คงเทศ 2.นายสง่า มังคละ 3.นายนำศักดิ์ อุทัยศรีสม 4.นายวิถี สุพิทักษ์ 5.นายตรีพล เจาะจิตต์

ผู้ได้รับเลือกเป็น สว. กลุ่ม 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้าง ที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน 

1.นายชินโชติ แสงสังข์
2.น.ส.เข็มรัตน์ สุรเมธีมาณพ
3.น.ส.วิภาพร ทองโสด
4.นายประกาสิทธิ์ พลซา
5.นายจตุพร เรียงเงิน
6.นางสมพร วรรณชาติ
7.นายชวภณ วัธนเวคิน
8.นายแล ดิลกวิทยรัตน์
9.นายปิยพัฒน์ สุภาวรรณ
10.นายอมรศักดิ์ กิจธนานันท์

สำรองได้แก่ 1.นายร่มไทร ทิพยเศวต 2.นายอุทัย อัตถาพร 3.น.ส.ศรีไพรนนทรีย์ 4.นายจารุดล เขมิการัศมีกุล 5.นายภัทรพล เพชรพรหม

ผู้ได้รับเลือกเป็น สว. กลุ่ม 8 กลุ่มอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน

1.นายจิระศักดิ์ ชูความดี
2.นายชีวะภาพ ชีวะธรรม
3.นายสัมพันธ์ ชัยวิเศษจินดา
4.นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
5.นายนิรัตน์ อยู่ภักดี
6.นายอภิชา เศรษฐวราธร
7.นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์
8.นายนพดล อินนา
9.นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์
10.นายปฏิมา จีระแพทย์

สำรองได้แก่ 1.นายไตรวินิจ ตู้จินดา 2.น.ส.เพียงพร ดีเทศน์ 3.นายปัญญา โตกทอง 4.นายดิเรก เหมนคร 5.นายโองการ ยาสิงห์ทอง

ผู้ได้รับเลือกเป็น สว. กลุ่ม 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

1.นายนิพนธ์ เอกวานิช
2.นางวรรษมนต์ คุณแสน
3.นายพิชาญ พรศิริประทาน
4.นางสุมิตรา จารุกำเนิดกนก
5.นางสมศรี อุรามา
6.นางเบ็ญจมาศ อภัยทอง
7.นายชัยธัช เพราะสุนทร
8.น.ส.มณีรัฐ เขมะวงค์
9.น.ส.ชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย
10.นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร

สำรองได้แก่ 1.นายสมชาย สาโรวาท 2.นางสุจิตรา ผาลีพัฒน์ 3.นายชัยณรงค์ เยาวลักษณ์ 4.นายอารักษ์ พลอยพาณิชย์ 5.นายธนาธิป พรหมมชื่น

ผู้ได้รับเลือกเป็น สว. กลุ่ม 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกลุ่ม 9

1.นายโสภณ มะโนมะยา
2.นายรุจิภาส มีกุศล
3.พ.ต.ท.สง่า ส่งมหาชัย
4.นางแดง กองมา
5.นายสมพาน พละศักดิ์
6.นายสุนทร เชาว์กิจค้า
7.นายนิคม มากรุ่งแจ้ง
8.นายสหพันธ์ รุ่งโรจน์พณิชย์
9.นายนิทัศน์ อารีย์วงศ์สกุล
10.นายมังกร ศรีเจริญกุล

สำรองได้แก่ 1.นายภิญโญ ขันติยู 2.นายสามารถ รัตนประทีปพร 3.ส.อ.อัครวัฒน์ พงศ์ธนาชลิตกุล 4.นางฉัฐสุภา พงษ์เสนา 5.นายปฏิมา เหล่าชัย

ผู้ได้รับเลือกเป็น สว. กลุ่ม 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว 

1.นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร
2.นายกัมพล สุภาแพ่ง
3.นายพิศูจน์ รัตนวงศ์
4.น.ส.ภาวนา ว่องอมรนิธิ
5.นายอัครวินท์ ขำขุด
6.นายสุวิทย์ ขาวดี
7.นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์
8.นายณภพ ลายวิเศษกุล
9.นางประทุม วงศ์สวัสดิ์
10.นายกมล สุขคะสมบัติ

สำรองได้แก่ 1.นางชโลมใจ ชยพันธนาการ 2.นายกฤษฎนันต์ ทองวิภาวรรณ 3.นายธัญยะ พูลสวัสดิ์ 4.นายพันธ์เลิศ ใบหยก 5.นางสริญทิพญ ทัพมงคลทรัพย์

ผู้ได้รับเลือกเป็น สว. กลุ่ม 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม

 

1.นางวราภัสร์ ไพพรรณรัตน์
2.นางธารนี ปรีดาสันติ์
3.นางรจนา เพิ่มพูน
4.น.ส.ปุณณภา จินดาพงษ์
5.นายพละวัต ตันศิริ
6.นายณรงค์ จิตราช
7.นาย ธนชัย แซ่จึง
8.นายวีรยุทธ สร้อยทอง
9.น.ส.ตวงคุณ ทรงธรรมวัฒน์
10.นายพงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต

สำรองได้แก่ 1.นายสาโรจน์ สุวรรณวงศ์ 2.นายชัชชัย ชินธรรมมิตร 3.นายรังสรรค์ สบายเมือง 4.นายนิพนธ์ จิระนรวิชช์ 5.นายวิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล

ผู้ได้รับเลือกเป็น สว. กลุ่ม 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม

1.นายสรชาติ วิชย สุวรรณพรหม
2.นายพรเพิ่ม ทองศรี
3.นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์
4.นายกัมพล ทองชิว
5.นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล
6.นายสุพัตรชัย เตียวเจริญโสภา
7.นายขวัญชัย แสนหิรัณย์
8.นายนพดล พริ้งสกุล
9.นายชาญวิศว์ บรรจงการ
10. นายมานะ มหาสุวีระชัย

สำรองได้แก่ 1.น.ส.ศิริวรรณ คูอัมพร 2.พ.ต.นฤต รัตนพิเชฎฐชัย 3.นายธนวัฒน์ ศรีสุข 4.นายศรีเมืองเจริญศิริ 5.นายนันทวัฒน์ จรัสโรจน์ธนเดช

ผู้ได้รับเลือกเป็น สว. กลุ่ม 14 สตรี

1.นางมยุรี โพธิแสน
2.นางเจียระนัย ตั้งกีรติ
3.น.ส.จารุณี ฤกษ์ปราณี
4.น.ส.อัจฉรพรรณ หอมรส
5.นางอจลา ณ ระนอง
6.นางจุฑารัตน์ นิลเปรม
7.นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์
8.พ.อ.หญิงธณตศกร บุราคม
9.นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย
10.นางวาสนา ยศสอน

สำรองได้แก่ 1.น.ส.นฤมล ปิตาทานันท์ 2.ณัฐมน ชื่นดวง 3.นางพาณิช แต้กิจพัฒนา 4.นางรุ่งนภา พุฒแก้ว 5.น.ส.พรรณรัตน์ จงอมรรัตน์

ผู้ได้รับเลือกเป็น สว. กลุ่ม 15 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น 

1.นายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ
2.นายกิตติพันธ์ อนันตกูลจิรโชติ
3.นายประเทือง มนตรี
4.นายนิเวศ พันธ์เจริญวรกุล
5.นายสมดุลย์ บุญไชย
6.นายสมหมาย ศรีจันทร์
7.นายชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
8.นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา
9.นายธนภัทร ตวงวิไล
10.นาย ศรายุทธ ยิ้มยวน

สำรองได้แก่ 1. นายชูเกียรติ สิงห์สูง 2.นายปิยวิทย์ โกฎเพชร 3.นายขวัญชัย บุญเพ็ชร 4.นายอานันท์ รองพล 5.นายวีระ เขนย

ผู้ได้รับเลือกเป็น สว. กลุ่ม 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา

1.นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล
2.นายสุวิช จำปานนท์
3.นายนฤพล สุคนธชาติ
4.นายพิบูลย์อัฑฒ์ หฤหรรษ์ปราการ
5.นายวิเชียร ชัยสถาพร
6.นายปราณีต เกรัมย์
7.น.ส.รัชนีกร ทองทิพย์
8.นายอะมัด อายุเคน
9.นายชวพล วัฒนพรมงคล
10.นางเอมอร ศรีกงพาน

สำรองได้แก่ 1.นายพิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร 2.นายณพลเดช มณีลังกา 3.น.ส.ณภัทร โชติพฤกษ์ชูกุล 4.นายศุภชัย มั่นใจตน 5.นายปัญญา หาญลำยวง

ผู้ได้รับเลือกเป็น สว. กลุ่ม 17 กลุ่มประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์

1.นายนิรุตติ สุทธินนท์
2.นางประไม หอมเทียม
3.นายชาญชัย ไชยพิศ
4.นายสากล ภูลศิริกุล
5.นายภาณุพงษ์ เต็งวงษ์วัฒนะ
6.น.ส.สายฝน กองแก้ว
7.นายศุภโชค ศาลากิจ
8.นายประภาส ปิ่นตบแต่ง
9.นางอังคณา นีละไพจิตร
10.นายประหยัด จตุพรพิทักษ์กุล

สำรองได้แก่ 1.พล.อ.สุรชาติ จิตต์แจ้ง 2.นางนุชนารถ แท่นทอง 3.นายสงบ จินะแปง 4.นายษิทธา เบี้ยบังเกิด 5.นายธัชพงศ์ แกดำ

ผู้ได้รับเลือกเป็น สว. กลุ่ม 18 สื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม

1.นายสุทนต์ กล้าการขาย
2.นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล
3.นายสุพรรณ์ ศรชัย
4.น.ส.คอดียะฮ์ ทรงงาม
5.นายศุภชัย กิตติภูติกุล
6.นางอารีย์ บรรจงธุระการ
7.นายจำลอง อนันตสุข
8.นายชิบ จิตนิยม
9.น.ส.นันทนา นันทวโรภาส
10.นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย

สำรองได้แก่ 1.ว่าที่ พ.ต.กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์ 2.น.ส.ภิญญาพัชญ์ ศันสนีย์ชีวิน 3.นายประทีป คงสิบ 4.นางวราภรณ์ คัตตะพันธ์ 5.นายสฤษดิ์ ไพรทอง

ผู้ได้รับเลือกเป็น สว. กลุ่ม 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

1.น.ส.เกศกมล เปลี่ยนสมัย
2.นายขจรศักดิ์ ศรีวิราช
3.นายสิทธิกร ธงยศ
4.นายโชคชัย กิตติธเนศวร
5.นายกิติศักดิ์ หมื่นศรี
6.นายเอนก วีระพจนานันท์
7.นายสมชาย เล่งหลัก
8.น.ส.นวลนิจ หงษ์วิวัฒน์
9.นายพรชัย วิทยเลิศพันธุ์
10.นายสุนทร พฤกษพิพัฒน์

สำรองได้แก่ 1.นายธนัชญ์พงศ์ วงศ์มุลาลี 2.นายธีระศักดิ์ อรัญพิทักษ์ 3.นายแดน ปรีชา 4.นายธนากร แหวกวารี 5.นายสุรชัย พรจินดาโชติ

ผู้ได้รับเลือกเป็น สว. กลุ่ม 20 อื่น ๆ

1.พล.ต.ท.ยุทธนา ไทยภักดี
2.นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์
3.นายอลงกต วรกี
4.นายณัฐกิตติ์ หนูรอด
5.นายภมร เชาว์ศิริกุล
6.พ.ต.อ.กอบ อัจนากิตติ
7.นายชูชีพ เอื้อการณ์
8.นายวราวุธ ตีระนันทน์
9.นางวลีรักษ์ พัชระเมธาพัฒน์
10.นายเอกชัย เรืองรัตน์

สำรองได้แก่ 1.นายปภัชเดช เกตุพันธ์ 2.น.ส.ภัทราภรณ์ คิดซ้าย 3.น.ส.ชนัดดา สงพัฒน์แก้ว 4.นายสุชพงศ์ บุญเสริม 5.นายดิชฐ์พิเชษ สุวรรณโพธิ์

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ